اغاز کار دوباره امپراطوری خنده
 
 
 

قوانیــــטּ
1.
 بـا تبـاבل لینـڪ حـال میـڪـنیـم 
2.ڪـپــی ڪـرבے نـوش جونـت     
3.موבب بـوבלּ شـرط اولــّــﮧ
4.نـویـسـنــבه میـپذیـریـم     
5.هیـچگونـﮧ تـوهیـنے بـﮧ ملیـتهـاوقومیـتهـانـבاریـم!!
 
مطالب این وبلاگ بهترین مطالب طنز جهان می باشد
 
(در ضمن تمامی مطالب این وب سایت فقط برای خنده میباشد)
 
لازم به ذکر است شعبه اول امپراطوری خنده در شبکه اجتماعی پارس یونیت به ادرس زیر  فعال می باشد
 
 

جم رایگان 100% تضمینی