خدا رو شاکرم که به یاری فیس بوک ، تونستم معنی این شعر رو بفهمم :یه دوست دارم که دوست داره با دوست تو دوست بشهتو دوست داری با دوست من که دوست داره با دوست تو دوست بشه دوست بشی؟!

جم رایگان 100% تضمینی