دیروز تو پارک روی میز پینگ پنگ با دوستام نشسته بودیم

یهو دوتا داف از جلومون رد شدن

یکی از دوستام گفت:
از اونی که عَــــن در میاد......واسه ی ما چند در میاد؟؟؟!

اون یکی دوستم گفت:

هـــــــــزار بــــدم؟فشار بـدم؟!

در کـــمان ناباوری

دختره برگشت گفت:چِـــــک بده،جِـــــر بـــــــــــــــده

من

دوستام

دختره و دوستش

باغبان پارک

 

 

جم رایگان 100% تضمینی